رزرو کلاس

عماد درويش
CIRCUIT TRAINING

7:30

"55
سانس آقایان 7 اسپات GORD-BOX
گُردان فرشته
پایان زمان
ياسمين
CIRCUIT TRAINING

9:15

"55
سانس بانوان 7 اسپات GORD-BOX
گُردان فرشته
تکمیل
فرنوش
CIRCUIT TRAINING

10:15

"55
سانس بانوان 7 اسپات GORD-BOX
گُردان فرشته
تکمیل
فرنوش
CIRCUIT TRAINING

11:15

"55
سانس بانوان 7 اسپات GORD-BOX
گُردان فرشته
تکمیل
ساناز
CROSSFIT

12:30

"55
سانس بانوان 7 اسپات GORD-BOX
گُردان فرشته
پایان زمان
پگاه ذوقى
CIRCUIT TRAINING

16:15

"55
سانس بانوان 7 اسپات GORD-BOX
گُردان فرشته
پایان زمان
كيانا
CROSSFIT

17:30

"55
سانس بانوان 7 اسپات GORD-BOX
گُردان فرشته
پایان زمان
خشايار
CIRCUIT TRAINING

19:15

"55
سانس آقایان 7 اسپات GORD-BOX
گُردان فرشته
پایان زمان
فربد
CIRCUIT TRAINING

20:15

"55
سانس آقایان 7 اسپات GORD-BOX
گُردان فرشته