تقویم استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS

چهارشنبه دوازده بهمن 1401

11:00

"55
مينا گروه GYMNASTICS استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
تکمیل

12:30

"55
مليكا (رامبل) گروه RUMBLE: KICKBOXING & FUNCTIONAL استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
پایان زمان رزرو

17:30

"55
عليرضا گروه LIFT استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
پایان زمان رزرو

19:15

"55
كورش گروه RUMBLE: KICKBOXING & FUNCTIONAL استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS