تقویم استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS

چهارشنبه شانزده آذر 1401

9:15

"55
ركسانا گروه YOGA استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
پایان زمان رزرو

11:00

"55
مينا گروه GYMNASTICS استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
تکمیل

12:45

"55
ليلا افسرزاده گروه YOGA استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
پایان زمان رزرو

17:30

"55
علی. گروه LIFT استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
پایان زمان رزرو

19:15

"55
پاشا گروه LES MILLS (BODY PUMP) استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
پایان زمان رزرو