تقویم استودیو GORD-BOX

چهارشنبه دوازده بهمن 1401

8:00

"55
كيانا گروه CROSSFIT استودیو GORD-BOX
پایان زمان رزرو

9:15

"55
مرجان گروه CIRCUIT TRAINING استودیو GORD-BOX
تکمیل

10:45

"55
كيانا گروه CROSSFIT استودیو GORD-BOX
تکمیل

12:00

"55
پگاه گروه CROSSFIT استودیو GORD-BOX
پایان زمان رزرو

13:15

"55
شهرزاد گروه CIRCUIT TRAINING استودیو GORD-BOX
پایان زمان رزرو

16:30

"55
عليرضا گروه CIRCUIT TRAINING استودیو GORD-BOX
پایان زمان رزرو

18:00

"55
نويد گروه CROSSFIT استودیو GORD-BOX

19:15

"55
کیارش گروه CIRCUIT TRAINING استودیو GORD-BOX