تقویم استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS

یکشنبه سیزده آذر 1401

9:30

"55
ليلا افسرزاده گروه YOGA استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
تکمیل

10:30

"55
نغمه گروه AERIAL YOGA استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
پایان زمان رزرو

11:30

"55
نغمه گروه AERIAL YOGA استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
پایان زمان رزرو

12:30

"55
مليكا (رامبل) گروه RUMBLE: KICKBOXING & FUNCTIONAL استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
تکمیل

19:15

"55
عرفان گروه RUMBLE: KICKBOXING & FUNCTIONAL استودیو FLEX-LAB FOR MEMBERS
پایان زمان رزرو